Visiting Members

 
 


Mr. Zhang Peng, Jilin University, China. 2012-2013
 
 

Mr. Wu Jiaxiong, Beihang University, China. 2015
 
 

Ms.Chen Jie, Chongqing Institute of Materials Research, China, 2016-2017.
 
 

Mr. Qiao Yiming, Shanghai Jiaotong University, China, 2016.
 
 

Ms. Tian Tian, Northwestern Polytechnic University, China, 2016-2017
 


Dr.Du Chunbao, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China
2016 - 2017







Comments